Impact corona schadeherstelsector: wisselend beeld. 1 op 4 schadeherstelbedrijven verliesgevend

Om de belangen van haar leden tijdens deze coronacrisis optimaal te behartigen, monitort FOCWA de effecten van de pandemie op de schadeherstelsector. De impact op de schadeherstelsector is op dit moment vergelijkbaar met de uitkomsten die FOCWA in de eerste helft van 2020 bij haar achterban zag. Wel vallen er grote verschillen op te merken op basis van regio en bedrijfsactiviteit. FOCWA-leden krijgen minder werkopdrachten en een groep van ongeveer 11% verwacht ook personeelsleden te moeten ontslaan. Bovendien is 1 op 4 schadeherstelbedrijven verliesgevend. Ongeveer 15% van de bedrijven denkt aan inkrimping of overname van het bedrijf.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij.

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van het coronavirus op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona. 

Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector.

Resultaten op 26 november 2020
De situatie in de schadeherstelsector is op dit moment vergelijkbaar met de effecten die FOCWA in het voorjaar bij haar achterban zag. Zo ervaren schadeherstelbedrijven +- 22% minder orders en dus ook werk in de werkplaats. 14% van de FOCWA-leden geeft aan over minder liquide middelen te beschikken. Eenzelfde percentage ervaart leveringsproblemen bij (toe)leveranciers. 
Opvallend is dat 84% van de schadeherstelbedrijven vertrouwt in een positieve afloop van de crisis. 17% is zelfs van plan om nieuwe personeelsleden te werven. Daarentegen is 11% van de bedrijven van plan om personeel te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

Wisselend beeld
De landelijke cijfers kennen echter een wisselend beeld als we dieper inzoomen op de FOCWA-achterban. Bij zowel de autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven zien we extremen terugkomen. Zo zijn er leden die weinig tot geen hinder ondervinden. En leden die tot 90% minder orders kennen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Opvallend in de FOCWA-coronamonitor zijn de verschillende tussen de verschillende bedrijfstakken. Zo kent de ruitherstelsector een gemiddeld orderverlies van 37%, tegenover 29% bij caravan- & camperservicebedrijven en 23% bij autoschadeherstelbedrijven. 

Als er dan gekeken wordt naar de financiële positie van de FOCWA-leden, vallen er geen verschillen meer op te maken tussen de verschillende groepen. Zo geeft tussen de 25% en de 30% van de bedrijven aan verliesgevend te zijn op dit moment. Zowel bij autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven.
Naast de bedrijfstakken, vallen er verschillen op te merken in de regionale spreiding. Zo blijkt uit de coronamonitor van FOCWA dat bedrijven uit de Randstad (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) minder hinder ondervinden van corona dan de omliggende provincies. Deze laatste groep bedrijven geeft aan 27% minder klanten te ontvangen, terwijl bedrijven in de Randstad een klantenverlies van 11% kennen. 5% van de bedrijven in de Randstad verwacht personeel te moeten ontslaan, terwijl dit voor bedrijven in de andere regio’s 15% bedraagt. Omgekeerd verwacht 26% van de bedrijven in de Randstad personeel te moeten werven, voor bedrijven in de andere regio’s ligt dit percentage op 11%.

Behoefte aan ondersteuning
Het kabinet meent om het aantal vervoersbewegingen drastisch te blijven verminderen. Wat vanzelfsprekend tot minder schades leidt. Daarnaast wordt er ook ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer en de vrijetijdsbeleving, wat ook impact heeft op de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld caravan- en camperservicebedrijven die bij FOCWA zijn aangesloten.

FOCWA is blij met de keuze van het kabinet om de SBI-codes los te laten. Hierdoor kan in principe elke ondernemer aanspraak maken op een tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL). 41% van de FOCWA-leden geeft aan hier ook behoefte aan te hebben, naast tegemoetkoming in de loonkosten (59%) en een gespreide terugbetaling van belastingen (46%). Sinds woensdag kunnen bedrijven de aanvraag hiervoor indienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Nu de crisis zich verderzet, meent FOCWA dat dit echter onvoldoende is voor schadeherstelbedrijven. Veel bedrijven teren al sinds maart in op hun eigen reserves. Dat is niet alleen funest voor de eigen bedrijfsvoering, maar vooral ook voor noodzakelijke investeringen in onze sector om in te kunnen spelen op de toenemende complexiteit. Zo ervaart de FOCWA-achterban een geschat omzetverlies van 18% ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar. 25% van de leden geeft zelfs aan op dit moment verliesgevend te zijn. Waarbij 15% van de bedrijven denkt aan inkrimping of het aanbieden van het bedrijf ter overname. 

Aangezien thuiswerk niet mogelijk is voor schadeherstelbedrijven, vragen FOCWA-bedrijven een compensatie bij ‘tijdelijke afwezigheid’. Op dit moment worden schadeherstellers opgezadeld met extra kosten indien medewerkers in quarantaine verblijven. FOCWA zet daarom, samen met MKB Nederland, in op een combinatie van sneltesten en een compensatie voor niet-gewerkte uren in de quarantaineperiode. Bovendien pleiten wij voor een verlaging van de ww-premie zodat flexibele krachten toch nog ingezet kunnen worden als medewerkers thuis moeten blijven. 

Daarnaast willen FOCWA-bedrijven op dit moment meer flexibiliteit met betrekking tot certificering en audits (61%). Maar ook vragen zij een vergoeding voor de extra handelingen die zij dienen te verrichten in kader van hygiënische maatregelen (51%). Een deel van de achterban vindt ook dat opleidingen op andere tijdstippen moeten worden aangeboden & wensen ook gespreide (terug)betaling van facturen (46%).

Femke Teeling, directeur FOCWA: “De impact van corona op de sector is groot. Bedrijven staan voor grote uitdagingen om hun bedrijf overeind te houden. Echter, als we dieper inzoomen op de cijfers, zien we een minder eenduidig beeld. En kennen we bedrijven die extreem hard door de crisis worden geraakt, en bedrijven die het jaar zelfs met een lichte plus zullen eindigen. En dat wordt voornamelijk bepaald door de regio waarin het bedrijf actief is en de markt die ze bedient. Schadeherstellers die voornamelijk voor leasemaatschappijen werken, zien hun werkaanbod drastisch terugvallen. Ruitherstelbedrijven hebben te maken met een zachte winter & de effecten van een snelheidsvermindering. En caravan- en camperservicebedrijven hebben in het voorjaar een heel seizoen gemist.”. Teeling vult aan: “Nu de lockdown langer blijft duren, is het volgens FOCWA broodnodig voor de overheid & de opdrachtgevers om een tandje bij te zetten om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven onnodig over de kop gaan. Wij roepen alle stakeholders daarom op om hierin gezamenlijk met ons en de bedrijven in op te trekken. Want als partners in business zijn we hier allemaal bij gebaat.” 

Effecten op (middellange) termijn
Op basis van de Audatex-cijfers van Solera, valt op dat de maanden april en mei het absolute dieptepunt vormden voor de schadeherstelsector. In deze maanden werden er 26% minder calculaties uitgevoerd. Tijdens de zomermaanden herstelde deze terugval gedeeltelijk. Maar sinds de tweede golf in oktober ligt het aantal calculaties 20% onder het gemiddelde van de afgelopen zes jaar. En onder andere het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorspelt dat thuiswerken een blijvertje zal zijn.

Femke Teeling, directeur FOCWA: “Dat betekent voor de schadeherstelsector dat er rekening gehouden moet worden met een structureel dalend schadevolume, en dat in combinatie met de toenemende complexiteit van het wagenpark. En dat heeft vanzelfsprekend consequenties op enerzijds de kwaliteitsborging en anderzijds de betaalbaarheid van het schadeherstel. Aan de wil van onze leden zal het niet liggen. Zij werken elke dag met hart en ziel aan meer veiligheid door vakmanschap.”