Beroepscommissie

Hebt u een geschil met een van de verenigingen binnen de Federatie FOCWA? Dan kunt u beroep doen op de Beroepscommissie. Deze beroepscommissie heeft de bevoegdheid om deze geschillen te beslechten.

De commissie is een onafhankelijke commissie: de leden en de voorzitter zijn niet verbonden aan FOCWA en benoemd door de ledenraad van Federatie FOCWA. Ze beslissen zonder last of ruggespraak.

De commissie heeft de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

Beroepsmogelijkheid bij afwijzen van het lidmaatschap

Indien u het niet eens bent met een besluit over uw lidmaatschapsaanvraag, kunt u ook in beroep gaan bij de beroepscommissie. Dit doet u door binnen zes weken na mededeling van het besluit bezwaar aan te tekenen.

Een bezwaar kunt u opsturen aan de beroepscommissie via e-mail: beroepscommissie@focwa.nl  of per post:

Beroepscommissie FOCWA

t.a.v. Jos Apeldoorn, secretaris beroepscommissie FOCWA

Postbus 128

3440 AC  WOERDEN