Veelgestelde vragen

 • Financieel-Economisch

  • - Behoud ik als werkgever recht op de subsidieregeling praktijkleren als ik wel loonkosten maak, maar de beroepspraktijkvorming van mijn leerling tijdelijk stopt is of verminderd?

   De uitwerking van de maatregelen op de subsidie praktijkleren is nog niet bekend. Vragen hierover zijn (door SBB en MBO Raad) wel gesteld aan het ministerie van OCW. Zodra deze helderheid er is zullen wij u hierover informeren.


  • - Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO)?

   De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd.


  • - Hoe kan ik ervoor zorgen dan mijn vaste lasten, zoals huur/hypotheek, verminderen?

   Neem voor informatie over dit onderwerp contact op met uw verhuurder of hypotheekvertrekker. Ten aanzien van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met uw gemeente.


  • - Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?

   Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.


  • - Hoe vraag ik uitstel van betaling van de belastingen aan?

   U stuurt een schriftelijke brief naar de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

   U kunt uw brief sturen naar:
   Belastingdienst
   Postbus 100
   6400 AC  Heerlen


  • - Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijfssituatie bij FOCWA bekend wordt?

   Vul ons coronameldpunt in via http://www.focwa.nl/meldpunt-corona, of neem contact op met onze juridische helpdesk via (088) 50 11 030 of via juridisch@focwa.nl.


  • - Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?

   Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug.


  • - Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

   De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800-2117.


  • - Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?

   De BMKB-regeling is aangepast en daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.


  • - Waarvoor kan de BMKB benut worden?

   De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800-2117.


  • - Wanneer gaat een uitstel van fiscale maatregelen in?

   Na ontvangst van uw verzoek bij de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling en/of uw te betalen voorlopige aanslag aan te passen. Uitstel kan gelden voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. De invorderingsrente en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd. Bezoek de website van de Belastingdienst voor meer informatie

  • - Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

   Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

   Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.


  • - Wat houdt de nieuwe NOW-regeling in?

   Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (per 1 maart), kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten vragen van maximaal 90%. Dit voor een periode van 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80%, waarna achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet was.

   Op het moment van schrijven is de NOW-regeling nog niet van kracht en zijn de voorwaarden en procedure van aanvragen nog niet bekend. De meest actuele informatie is via deze website te vinden. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.


  • - Wanneer gaat de regeling NOW in?

   Het kabinet streeft naar eind maart of uiterlijk begin april. De bijzondere omstandigheden vragen om grote spoed. Wat betreft de regeling NOW werken SZW en UWV nu keihard om zo snel mogelijk tot een werkbare regeling te komen. Die regeling is nodig om vervolgens zo snel mogelijk een speciaal loket te kunnen openen bij het UWV. Dat loket neemt alle al ingediende en nog in te dienen aanvragen in behandeling. Snelheid waarmee bedrijven geld kunnen krijgen is één van de allerbelangrijkste punten bij de uitwerking van de regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.

  • - Vanaf welke datum zal er gekeken worden naar ons omzetverlies?

   De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

  • - Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract (oproepcontracten)?

   Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract (nul-urencontract en min-maxcontract). Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

  • - Waarom krijgen aanvragers van de regeling NOW een voorschot van 80%?

   Werkgevers krijgen voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over het geld om loonkosten te voldoen.

  • - Wat betekent ‘compensatie in de loonkosten’, gaat het om het netto loon, bruto loon of bruto loon plus werkgeversbijdrage?

   De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt uitgewerkt in de regeling.

  • - Gaat de regeling NOW ten koste van de WW-(uitkerings)rechten van mijn personeelsleden?

   Nee, er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

  • - Wat is Qredits?

   Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.


  • - Welke maatregelen neemt het kabinet om werkgelegenheid te behouden?

  • - Welke regelingen zijn er voor (middel)grote bedrijven?

   Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, ook grote bedrijven. Zij hebben doorgaans meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar ook zij lopen tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen.

   Het garantiebudget van de GO wordt substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per onderneming wordt substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren even hoog tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op gebruikelijke wijze melden bij hun financier.


 • Hygiëne en Veiligheid

  • - Ik heb specifieke vragen op arbo-gebied rondom Corona, bij wie kan ik terecht?

   Indien u vragen heeft over Corona op het terrein van veilig en gezond werken dan kunt u uw vraag stellen op het volgende e-mail adres: juridisch@focwa.nl .


  • - Mag ik met meerdere collega’s aan het werk?

   Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

   > Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
   > Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
   > Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
   > Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
   > Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
   > Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
   > Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.


  • - Moet ik mijn werknemers standaard een mondkapje laten dragen?

   Nee, mits het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen behoort tot de reguliere werkzaamheden en het beschermen van de gezondheid van de medewerker zoals opgenomen in de Risico- inventarisatie en Evaluatie en het Plan van aanpak. Naast die werkzaamheden adviseert het RIVM alleen mondkapjes voor medisch personeel. Wij raden u aan de maatregelen van het RIVM te volgen.


  • - Welke maatregelen moet ik nemen om mijzelf of mijn werknemers te beschermen?

   Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ze moeten hun werknemers ook voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Onderstaande maatregelen en adviezen gelden ook voor zelfstandigen.

   Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert mensen die mogelijk besmet kunnen zijn geraakt met het coronavirus om thuis te blijven en uit te zieken. Het gaat om twee groepen mensen:

   > Huisgenoten van patiënten met COVID-19.
   > Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben.

   Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen heel simpel zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

   Het gaat om de volgende maatregelen:

   > Was je handen regelmatig.
   > Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
   > Gebruik papieren zakdoekjes.
   > Schud geen handen.
   > Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

   Het RIVM monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Houd daarom deze site in de gaten voor verdere informatie hierover.


 • Personeel

  • - Coulanceregeling 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' verlengd

   Om met ingang van 1 januari 2020 de lage WW-premie te kunnen toepassen, moet er sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.

   Vanwege het coronavirus is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan deze voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Werkgevers hebben dus tot en met 30 juni 2020 de tijd om dit te regelen. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' invullen met 'ja'. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.


  • - Hoe gaat de school bij BBL-leerlingen om met de BPV-overeenkomst voor de rest van het schooljaar?

   De BPV (beroepspraktijkovereenkomst) loopt gewoon door voor de BOL en BBL. Als de beroepspraktijkvorming tijdelijk wordt stilgelegd, blijft de BPV-overeenkomst ongewijzigd in stand. Dat geldt ook voor de leer-arbeidsovereenkomst. Geadviseerd wordt om leer-arbeidsovereenkomsten in stand te houden.


  • - Hoe moet ik omgaan met al vastgestelde ADV/vakantiedagen voor de komende periode?

   Deze gaan in principe door. Als er sprake is van ziekte zal bekeken moeten worden of deze werknemer medisch in staat is vakantie tijdens ziekte op te nemen. Betrek hier de Bedrijfsarts bij. De cao schrijft voor dat ADV-tijd komt te vervallen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Die tijd hoeft de werkgever niet te compenseren.


  • - Hoe moet ik omgaan met werknemers die op hun kinderen moeten passen?

   Wanneer geen van de ouders een vitaal beroep uitoefent, dan kan in voorkomende gevallen calamiteitenverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld als de school of kinderopvang sluit en de werknemer met spoed zijn kind(eren) op moet halen. Als een medewerker de opvang van de kinderen moet organiseren kan hij in eerste instantie aanspraak maken op calamiteitenverlof, zolang het nodig is om de opvang te organiseren. Calamiteitenverlof is dus tijdelijk en duurt meestal een paar uur tot enkele dagen. Calamiteitenverlof is 100% doorbetaald verlof.

   Na de calamiteit zal in onderling overleg bekeken moeten hoe hier mee om te gaan. Wegblijven van het werk komt dan voor rekening van de werknemer. Er kunnen in overleg overuren of verlofuren worden opgenomen. Ook is onbetaald verlof (ouderschapsverlof) mogelijk.


  • - Hoeveel dagen calamiteitenverlof/kort verzuimverlof kan een werknemer krijgen?

   Calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof kan hooguit enkele dagen duren (bijvoorbeeld 1 of 2 dagen).


  • - Is het mogelijk om kort- of langdurend zorgverlof op te nemen voor de opvang van kinderen?

   Nee. Zorgverlof kan alleen een rol spelen als de werknemer de enige is die de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (waaronder familieleden). Als de werknemer thuisblijft voor het opvangen van een kind, zonder dat er sprake is van ziekte, dan is zorgverlof niet van toepassing. Pas als de werknemer de aangewezen persoon is voor het verrichten van zorgtaken van een zieke, of ernstige zieke, kan kort- of langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hoe dat in zijn werk gaat.


  • - Kan ik mijn werknemers verplichten om verlofdagen (vakantiedagen/ADV) op te nemen voor de komende periode?

   Nee, verlofdagen dienen in overleg met de werknemer te worden opgenomen. U kunt hierover wel in overleg treden met uw personeel, echter de beslissing ligt bij de werknemer.


  • - Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

   Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.


  • - Kunnen wij ervoor kiezen om de werktijden te veranderen c.q. op een voor ons gunstigere manier indelen?

   Dat kan onder voorwaarden. Let bijvoorbeeld goed op de overeengekomen arbeidsduur in de arbeidsovereenkomsten en de regeling in de cao die voorschrijft dat het dienstrooster ten minste drie weken van tevoren moet worden vastgesteld. Betrek uw personeel en treed in overleg.


  • - Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

   U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


  • - Wat betekent het sluiten van mijn bedrijf, of het verminderen van de werkzaamheden, voor mijn leerling-werknemers in de BBL of BOL?

   Dit is maatwerk, ga daarom in overleg met de leerling en de school. De school heeft als verantwoordelijke voor de opleiding van de leerling hierin een aantal opties:

   > De BPV toch voortzetten in overleg met u met inachtneming van de voorschriften van RIVM/GGD. Eventueel met opdrachten die op afstand uitgevoerd kunnen worden mits dat praktisch uitvoerbaar is.
   > De BPV tijdelijk stoppen en BPV vervolgen op het moment dat dit weer kan bij uw leerbedrijf
   > De leerdoelen van de BPV tussentijds beoordelen (samen met u en in overleg met de BPV-begeleider). 

   Een alternatieve BPV-plek zoeken voor de leerling (samen met de school) bij een ander erkend leerbedrijf, bij voorkeur in samenwerking met SBB.


  • - Wat houdt de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW-regeling in)?

   Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (per 1 maart 2020), kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten vragen van maximaal 90%. Dit voor een periode van 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80%, waarna achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet was. Een andere voorwaarde bij de aanvraag voor loonkostensubsidie is dat de werkgever zich vooraf committeert aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de loonkostensubsidie ontvangen wordt.

   Meer informatie over de NOW-regeling vindt u op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel.


 • Ziek meldingen

Een vraag aan FOCWA

Heeft u een vraag aan FOCWA?

Stel uw vraag

Wij staan open voor vragen

We proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te behandelen