Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

In de plaats van de werktijdverkorting introduceert het kabinet binnenkort de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Alle informatie daarover is hier te vinden.

Force Majeure

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'. Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus (pdf).

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Borgstellinng kredieten (BMKB)

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO. De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

Belastingen; uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag

Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen liquiditeitsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen blijft achterwege of wordt teruggedraaid. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.