Veelgestelde vragen

 • Aanvragen van de NOW-regeling

  • - Wat heb ik nodig bij de aanvraag voor de NOW-regeling?

   Voor de aanvraag heeft u nodig:

   • > Uw loonheffingsnummer
   • > Uw rekeningnummer
   • > Uw verwachte omzetdaling t.o.v. 2019 (kwartaalgemiddelde)
   • > Uw keuze voor een periode van 3 maanden (te rekenen vanaf 1 mrt, 1 apr óf 1 mei 2020)
   • > De branchecode (is code 12 voor de branche metaal en techniek)
   • > De code voor de risicopremiegroep (is code 01)

   Aanvragen kan vanaf 6 april via de website van UWV.

   Voor het bepalen van uw loonsom in januari 2020 heeft UWV uw loonaangifte nodig. Als u deze nog niet heeft gedaan, wordt geadviseerd om dat z.s.m. te doen bij de Belastingdienst. Zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst.

  • - Wanneer kan de regeling NOW aangevraagd worden?

   Vanaf 6 april 2020 kan de NOW-regeling bij het UWV aangevraagd worden . Een aanvraag voor subsidie kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

  • - Waaruit bestaat de loonsom?

   De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon (socialeverzekeringsloon). Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

  • - Binnen welke termijn kan ik een voorschot verwachten?

   UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na aanvraag (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

  • - Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

   Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

  • - Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?

   Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

  • - Hoe moet ik een aanvraag doen met meerdere loonheffingsnummers?

   Een werkgever die beschikt over meerdere loonheffingennummers doet voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag, waarbij voor alle loonheffingennummers één periode voor de omzetdaling wordt uitgekozen. De werkgever kan per loonheffingennummer één aanvraag doen. Een tweede aanvraag voor hetzelfde loonheffingennummer wordt niet in behandeling genomen.

  • - Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract (oproepcontracten)?

   Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract (nul-urencontract en min-maxcontract). Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

  • - Waarom krijgen aanvragers van de regeling NOW een voorschot van 80%?

   Werkgevers krijgen voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over het geld om loonkosten te voldoen.

  • - Wanneer weet ik definitief wat de tegemoetkoming is?

   Er wordt begonnen met een tegemoetkoming van 80%. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Naderhand vindt een nabetaling óf naheffing plaats.

  • - Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen?

   Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

  • - Hoe zit het met de omzetberekening bij overnames of fusies in Q1 2020?

   De regeling voorziet niet in overnames of fusies na januari 2020. Vanwege de noodsituatie waarin bedrijven en instellingen zijn komen te verkeren en de gewenste snelheid waarmee de regeling wordt uitgevoerd, wordt gewerkt met een voorschot van een subsidie over de loonsom. Bij de berekening van de bevoorschotting wordt gebruik gemaakt van de loonsom over een referentieperiode van een maand. In beginsel wordt daarvoor januari 2020 genomen. Wijzigingen die, om welke reden dan ook, daarna hebben plaatsgevonden in de loonsom worden daarbij niet meegenomen.

   Bij de definitieve afrekening kan de subsidie lager vastgesteld worden als de loonsom in de periode maart-april-mei 2020 lager is dan in januari 2020. Als de loonsom in de periode maart-april-mei 2020 hoger is dan in januari 2020 wordt de subsidie niet hoger.

 • Doel van de regeling

 • Inhoud van de regeling

  • - Waaruit bestaat de tegemoetkoming?

   De tegemoetkoming bestaat uit het loon, te weten: het loon inclusief werkgevers- en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag. Om het proces te sneller te laten verlopen is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Het maximale loon bedraagt tweemaal het maximumdagloon, te weten maximaal € 9.538 per maand.

  • - Wat houdt de nieuwe NOW-regeling in?

   Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (per 1 maart), kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten vragen van maximaal 90%. Dit voor een periode van 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80%, waarna achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet was.

  • - Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

   De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

   • > Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%).
   • > Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%).
   • > Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

   Op basis van uw aanvraag betaalt het UWV u een voorschot. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf beoordeelt het UWV hoeveel omzetverlies u echt heeft gehad. Blijkt achteraf dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling.

  • - Wat zijn de voorwaarden van de NOW-regeling?

   Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

   • > U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
   • > U verwacht ten minste 20% omzetverlies.
   • > Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  • - Hoe bereken ik mijn omzetverlies?

   U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze periode van drie maanden wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier (tenzij u op 1 januari 2019 nog niet bedrijf was, dan geldt een afwijkende berekening).

   Een voorbeeld:

   • 1. verwachte omzet in de gekozen 3 maanden: € 300.000,-.
   • 2. totale omzet 2019: € 2.000.000 / 4 = € 500.000,- per 3 mnd.
   • 3. geschat percentage omzetverlies: € 300.000 / € 500.000 x 100% = 60%. Geschatte omzetverlies: 40% (100 – 60).
  • - Ik vind het berekenen van het percentage omzetverlies lastig, is er een rekenhulp?

   Ja er is een online rekenhulp. Bekijk de rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen: www.rekenhulpomzetverlies.nl

  • - Vanaf welke datum zal er gekeken worden naar ons omzetverlies?

   De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De werkgever komt in aanmerking voor subsidieverlening als hij ten minste 20% omzetdaling verwacht over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden. De bij de subsidieaanvraag te kiezen drie aaneengesloten kalendermaanden moeten vallen binnen de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020. Het is aan de werkgever welke drie aaneengesloten kalendermaanden hij binnen de omzetperiode opgeeft bij de subsidieaanvraag. Werkgevers kunnen dus kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (voorbeeld: van 1 april t/m 30 juni 2020).

  • - Wat betekent ‘compensatie in de loonkosten’, gaat het om het netto loon, bruto loon of bruto loon plus werkgeversbijdrage?

   De tegemoetkoming bestaat uit het loon, te weten: het loon inclusief werkgevers- en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag. Om het proces te sneller te laten verlopen is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

  • - Gaat de regeling NOW ten koste van de WW-(uitkerings)rechten van mijn personeelsleden?

   Nee, er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

  • - Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?

   De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De tegemoetkoming bestaat uit het loon, te weten: het loon inclusief werkgevers- en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag. Om het proces te sneller te laten verlopen is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

  • - Wordt het vakantiegeld doorbetaald als de werkgever een NOW-toekenning heeft?

   De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer. Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt, geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst. Cao-partijen voor de cao Metaal en Techniek hebben hierover geen afwijkende afspraken gemaakt

  • - Wordt de NOW-maatregel na drie maanden verlengd?

   Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt. De eerste tegemoetkoming geldt dus van maart tot en met mei 2020.

  • - Hoe wordt er naar omzetverlies gekeken bij een concern (bijvoorbeeld meerder werkmaatschappijen)?

   Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.

   Sommige ondernemingen zullen verschillende takken in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben ondergebracht; anderen zullen dat niet gedaan hebben en hebben het in één werkmaatschappij. Dergelijke organisatorische keuzes zouden niet van invloed moeten zijn op de bepaling of men voor NOW in aanmerking komt. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau. Op concernniveau komen juist de omzetdaling en de inzet van personeel bij elkaar. Dat is onder andere het geval bij personeel B.V. ’s, waarbij de werknemers in dienst zijn bij een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegeneerd. Op concernniveau kunnen deze aan elkaar worden verbonden.

  • - Wordt het loon doorbetaald als de werkgever een NOW-toekenning heeft?

   Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als de werknemer (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als de werkgever geen NOW-ontvangt.

 • Verplichtingen van de werkgever

  • - Welke plichten gelden er bij de aanvraag voor de NOW?

   Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

   • > Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
   • > Dien geen ontslagaanvraag in bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
   • > Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
   • > Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
   • > Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
   • > Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
   • > Bel het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht, kunt u niet meer aanpassen.
   • > Stuur het UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. Het UWV laat nog op haar website weten hoe u deze verklaring moet aanleveren.
   • > Als u loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
   • > Werk mee aan onderzoek van het UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

   Als het UWV vermoedt dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kan het UWV besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

  • - Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

   Van u als werkgever wordt verwacht dat u gedurende de toekenning van de subsidie geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen. Op onderdelen zal nog worden bezien hoe bij de afrekening de verrekening van onder andere werkgeversbetalingen zal worden verwerkt in de situatie dat zich alsnog een bedrijfseconomisch ontslag voordoet.

  • - Wat is de consequentie als ik toch personeel zal moeten ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?

   De consequentie is een vermindering van uw tegemoetkoming in de loonkosten met een opslag van 50% van het loon van de ontslagen werknemers. Van de werkgever verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

  • - Wat communiceer ik aan mijn werknemers over de NOW-regeling?

   Wordt aan de werkgever subsidie verleend, dan dient de werkgever zich te houden aan verplichtingen. Eén van die verplichtingen is de verplichting om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de verlening van de subsidie. Nadat u de NOW-regeling heeft aangevraagd, moet u dus uw werknemers informeren.

   In deze bijlage treft u een voorbeeldbrief aan. Mocht u over de voorbeeldbrief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de juridische helpdesk via juridisch@focwa.nl of via (088) 501 10 30.

 • Administratie van de werkgever

  • - Is een accountantsverklaring vereist?

   Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. Wel dient u na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant. Dit dient u binnen 24 weken na afloop van de periode te doen waarover de NOW is toegekend.

Een vraag aan FOCWA

Heeft u een vraag aan FOCWA?

Stel uw vraag

Wij staan open voor vragen

We proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te behandelen